معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه

كتابخانه پژوهشكده حمل و نقل 1380 هم زمان با تاسيس پژوهشكده حمل و نقل فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تأسیس این کتابخانه شناخت، انتخاب، گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به حوزه حمل و نقل بطور کلی و علوم و فنون و زمینه های وابسته به آن بطور تخصصی بود تا در راستای فعالیت های علمی و تحقیقاتی حمل و نقل ایران انجام وظیفه نماید. رسالت این کتابخانه، حمايت از اهداف سازمان مادر و تهيه منابع علمی موردنياز مرتبط با کارکرد سازمان، به‌منظور مشارکت در پيشبرد اهداف سازماني و روزآمد نگاه‌داشتن اطلاعات علمی سازمان بوده است. در سال 1393 کتابخانه به ساختمان فعلی، خيابان مطهري سرافراز با فضایی به وسعت خدود 550 مترمربع منتقل گردید. در سال 1393 پژوهشكده حمل و نقل با مرکز تحقيقات مسكن ادغام و به فعالیت خود ادامه داد. هم اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه از تأسیس، این کتابخانه با فراهم نمودن مجموعه ای غنی از منابع و مدارک ارزشمند در زمینه حمل و نقل در ردیف کتابخانه های تخصصی معتبر در خاورمیانه قرار داشته و پاسخگوی بخش وسیعی از نیازهای اطلاعاتی متخصصین و کارشناسان سازمان، پژوهشگاه و شرکت های وابسته و نیز دانشجویان و محققین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور می باشد.