آیین نامه کتابخانه پژوهشکده آیین نامه کتابخانه پژوهشکده

آيين نامه استفاده از كتابخانه پژوهشكده حمل و نقل
 
كتابخانه پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
 
1- روش عضويت:
- اعضاء هيات علمي: با ارائه كارت شناسائي معتبرهيات علمي و تكميل فرم عضويت + يك قطعه عكس و فرم قرارداد و امضا ضمانت نامه كتابخانه - كارکنان رسمي و شركتي: با ارائه كارت شناسائي معتبر ( اداري) و تكميل فرم عضويت + يك قطعه عكس - ساير محققين: دانشجويان و محققين سايرمراكز علمي و آموزشي وسازمانها و نهادها با ا رائه معرفي نامه معتبر و با تاييد رئيس كتابخانه مي توانند از منابع در محل كتابخانه استفاده نمايند - اعضاي افتخاري: استادان و كارمندان بازنشسته دانشگاه در صورت تمايل با ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از منابع و خدمات در محل كتابخانه استفاده نمايند. امانت منابع كتابخانه به اين گروه با اخذ ضمانت مناسب امكان پذير است.
 
2- مدت امانت و تعداد منابع
- استادان رسمي و پيماني : تعداد 8 عنوان براي حداكثر 10 روز - دانشجویان دكتري: تعداد 8 عنوان به مدت يك ماه - كارمندان رسمي و شركتي : تعداد 4 عنوان به مدت دو هفته
 
3- نحوه بازگرداندن منابع و تمدید آن: کتابهاي امانتي بايد پس از انقضاي مدت مقرر ( تاريخ موعد تحويل كتاب) به كتابخانه هاي مربوطه تحويل شود و در صورت نياز متقاضي در چهارچوب مقررات تمديد گردد در غير اين صورت - استادان: در دو نوبت به فاصله پانزده روز برگه يادآوري توسط كتابخانه مربوطه ارسال مي شود. در صورت عدم تحويل پس از ياد آوري دوم اسامي به مدير واحد پژوهشي فرستاده مي شود و در صورت عدم توجه ، پس از پانزده روز اسامي به دفتر معاونت پژوهشي پژوهشكده براي اقدام مقتضي ارسال مي شود. - كارمندان: در صورت دير كرد در دو نوبت به فاصله پانزده روز برگه يادآوري ارسال مي شود و در صورت عدم تحويل پس ازارسال برگه ياد آوري دوم ، اسامي براي اقدام قانوني به دفتر معاونت اداري و مالي ارسال مي شود - اعضاي افتخاري: پس از بازگرداندن منابع در مهلت مقرر، وديعه آنها مسترد مي‌گردد. تبصره:مراجعين موظف به حفظ و نگهداري منابع كتابخانه مي باشند. در صورت صدمه يا گم شدن آن استفاده كننده ملزم به تهيه منبع يا پرداخت بهاي آن به قيمت روز + هزينه آماده سازي مي باشد كه مبلغ مذكور بايد توسط رئيس كتابخانه اعلان و به تائيد معاونين پژوهشي در دانشكده برسد. .
 
4- منابعی که به امانت داده نمی شوند: منابع مرجع (چاپي و الكترونيكي)، ناياب، پايان نامه ها ، نشريات ادواري ، طرحهاي تحقيقاتي، اسناد، به هيچ وجه امانت داده نمي شود. تبصره: در صورت نياز به بخشي از منابعي كه امانت داده نمي شوند با توجه به قانون كپي و امكانات هر كتابخانه كپي تهيه مي شود.
 
5- منابع رزرو: در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد منابعي كه مراجعين زيادي دارد از طريق رزرو قبلي و به مدت مناسب با تشخيص كتابدار مسئول به امانت داده مي شود. تبصره: عدم بازگشت به موقع منابع رزرو شده موجب اخذ جريمه به مبلغ 3000 ريال به ازاي هر روز ديركرد مي گردد.
 
6- تسویه حساب: - اعضا كتابخانه: هيات علمي پژوهشكده كه بازخريد يا بازنشسته مي شوند و به هر نحو ارتباط خود را با پژوهشكده قطع مي كنند ملزم به ارائه برگه تسويه حساب، به كارگزيني پژوهشكده مي باشند. پژوهشگراني كه به مرخصي بدون حقوق و يا فرصت مطالعاتي مي روند بايد كليه منابع امانتي خود را تحويل و برگه تسويه حساب را قبل از عزيمت به امور اداري تحويل دهند. - کاركنان: كاركناني كه بازنشسته و بازخريد مي شوند يا به هر دليل ترك خدمت مي نمايند بايد كليه كتب امانتي خود را تحويل داده و برگ تسويه حساب را به امور اداري تحويل تمايند. • تبصره: پژوهشگران مهمان ملزم به تسويه حساب با كتابخانه مي باشند. - اعضاي افتخاري: از طريق بازپرداخت وديعه تسويه حساب مي گردند.
 
آیین نامه گردش منابع در كتابخانه پژوهشكده حمل و نقل مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پژوهشكده حمل و نقل برای هماهنگی و قانونمندکردن ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود درکتابخانه‌های پژوهشكده حمل و نقل آیین نامه‌ای را به شرح زیر تنظیم نموده است:
 
ماده 1- استفاده کنندگان: - گروه اول: اعضای هیات علمی شاغل، اعضای هیات علمی بازنشسته - گروه دوم: کارکنان رسمی، شرکتی و قراردادی و بازنشسته پژوهشكده حمل و نقل - گروه سوم: مراجعان متفرقه خارج از پژوهشكده حمل و نقل شامل متخصصان و محققان سازمان‌ها، ارگان‌ها، کتابخانه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی در صورت موافقت سرپرست هر کتابخانه و وجود امکانات لازم
 
ماده 2- شرایط عضویت: - گروه اول: ارائه کارت هیات علمی یا معرفی نامه در صورت تأييد رياست كتابخانه - گروه دوم: ارائه کارت شناسایی برای کارکنان رسمی ، پیمانی، قراردادی و شرکتی تبصره: ارائه ضمانت از مرجع مربوطه در پژوهشكده حمل و نقل (برای استرداد کتاب‌های به امانت گرفته شده یا جبران خسارت برای کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته ، کارکنان شرکتی و قراردادي - گروه سوم: ارائه معرفی‌نامه از بالاترین مقام مسوول سازمان متبوع، تکمیل فرم مخصوص و سپردن ودیعه متناسب با ارزش کتاب به رئیس کتابخانه امانت دهنده.
 
ماده 3- اعتبار عضویت: - گروه اول: برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در پژوهشكده حمل و نقل و برای بازنشستگان تا مدت 5 سال قابل تمدید - گروه دوم: برای کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی، قراردادی و شرکتی تا پایان قرارداد و برای کارکنان بازنشسته تا 2 سال قابل تمدید. - گروه سوم: طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه
 
ماده 4- شرایط امانت: - گروه اول: تا 15 عنوان کتاب و حداکثر به مدت 15 روز از کتابخانه محل خدمت - گروه دوم: هیات علمی بازنشسته تا 5 عنوان و حداکثر به مدت ده روز از کتابخانه محل خدمت - گروه سوم: برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی تا سه عنوان کتاب به مدت 15 روز - گروه چهارم: در صورتی که کتابخانه‌ای امکانات لازم را داشته باشند، حداکثر 3 کتاب به مدت 14 روز از کتابخانه طرف قرارداد یا طبق مفاد توافق نامه تبصره 1: مدت امانت کتابها بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت و طبق خط مشی جاری هر کتابخانه ممکن است تقلیل یابد. تبصره 2: کتابهای پر مراجعه و یا تک نسخه‌ای بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت ممکن است در قفسه‌های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شود. تبصره 3: در کتابخانه‌هایی که از امکان سیستم مطالعه استفاده می کنند از نظر تعداد عناوین مورد استفاده در تالار مطالعه اعضای کارشناسی 3 عنوان کتاب، ارشد 6 عنوان کتاب، دکتری 8 عنوان کتاب به مدت 8ساعت و حداکثر تا پایان وقت اداری می توانند درخواست کنند. تبصره 4: کتاب‌ها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو می شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت. تبصره 5: تمدید امانت کتاب، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تا حداکثر 3 بار توسط شخص امانت گیرنده از طریق امکانات وب سیستم امانات و در صورت نیاز به تمدید بیشتر از آن توسط مسول میز امانت طبق مقرارت بلامانع است.
 
ماده 5- ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده: در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود: به ترتیب زیر عمل خواهد شد الف) : جریمه نقدی مبلغ 500 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می باشد ب): جریمه نقدی برای گروه اول ( هیات علمی) مبلغ 1000 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می باشد ج) در مورد کتاب‌های رزرو، برای هر روز تاخیر 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 1: در صورت عدم استرداد کتاب توسط هیات علمی و کارکنان شاغل در زمان مقرر بازگشت کتاب، حسابداری پژوهشكده حمل و نقل طبق دستور رئیس پژوهشكده حمل و نقل نسبت به کسر جریمه تاخیر از حقوق امانت گیرنده اقدام خواهد کرد. تبصره 2: عواید حاصل از جریمه دیرکرد صرف امور کتابخانه می‌شود.
 
ماده6 – مفقود و یا ناقص شدن کتابها: الف): د رصورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه با احتساب جریمه و 10000 ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت می باشد. ب): میزان دریافت خسارت در مورد منابع لاتین، کتابهای تک نسخه ای، کتابهای مرجع، نشریه های ادواری، دیسکهای فشرده نوری و منابع مشابه بنا به تشخیص رییس کتابخانه 3 تا 5 برابر و برای منابع فارسی تا 10 برابر قیمت روز آن خواهد بود. ج): تا اتمام اقدامات یاد شده خدمات امانت به متقاضی ارایه نمی شود. د): جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تایید نمی باشد. ه): در مورد مفقود شدن کتابهای رزرو شده عضو موظف به نهیه کتاب حداکثر تا 48 ساعت با احتساب جریمه می باشد. تبصره: مبالغ دریافتی به طور کامل برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوانهای مشابه صرف خواهد شد.
 
ماده 7 – منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی شوند: الف): کتابهای مرجع مانند فرهنگها، دایره المعارفها و کتابهای پر مراجعه ب): کتابهای گران بها و نفیس، آثار خطی، چاپهای قیمتی و نایاب و موارد مشابه ج): نشریه های ادواری، پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی، اسناد و منابع مشابه تبصره : تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر ( به جز پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و مواد الکترونیکی) از منابع مورد درخواست در ماده 7 با رعایت مقررات در مقابل پرداخت هزینه بلا مانع است.
 
ماده 8 – تسویه حساب: - گروه اول: اعضای هیات علمی که منتقل، بازنشسته، بازخرید و یا به ماموریت بیش از 3 ماه اعزام می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها خاتمه داده می شود باید با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کرده و به مرجع ضامن ( ماده 2 تبصره 1 گروه اول) اطلاع داده شود. این تسویه حساب در مورد اعضای بازنشسته یا مامور به خدمت الزاما به معنی خاتمه عضویت نمی باشد. - گروه دوم: کارکنان رسمی، پیمانی ، قراردادی و شرکتی پژوهشكده حمل و نقل که به سازمان دیگر منتقل، بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها پایان داده می‌شود، باید با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند. - گروه سوم: تسویه حساب مراجعان خارج از پژوهشكده حمل و نقل با هماهنگی سازمان متبوع آنها و نیز طبق توافق فی‌مابین انجام خواهد شد. این آیین نامه در 8 ماده و 14 تبصره در تاریخ ........................... تصویب شد.